TEL Dictionary entries/vi

From Telearn Thesaurus
Jump to: navigation, search
Ngôn ngữ: English  • العربية • български • dansk • español • Ελληνικά • eesti • français • magyar • italiano • 日本語 • 한국어 • Nederlands • português • русский • slovenčina • Türkçe • Tiếng Việt • 中文(繁體)‎ • 中文(简体)‎


TEL Dictionary: Vietnamese entries

Edited by NGUYEN Chi Thanh, Department of Teachers Education, College of Education, Vietnam National University, Hanoi (VI)


B - C - D - Đ - H - K - M - P - T - V


B
Bảng tương tác Interactive white board


C
Chẩn đoán nhận thức Cognitive diagnosis
Chẩn đoán tự động Automatic diagnosis
Chương trình hóa để trợ giúp học tập Computer programming in support of learning
Công cụ đồng hành trong học tập Learning companion
Công cụ tác giả Authoring tool
Công cụ tạo khả năng hành động giáo dục Educational affordance
Công cụ tạo khả năng hành động tri thức Epistemic affordance
Cộng đồng học tập Networked learning communities
Công nghệ didactic Didactical engineering
Công nghệ tri thức Cognitive engineering


D
Dạy học có sự hỗ trợ của máy tính điện từ Computer-assisted instruction
Dạy học với sự hỗ trợ của máy tính điện tử Computer-based instruction


Đ
Đại học ảo Virtual universities
Đối tượng học tập Learning objects


H
Hệ đồng hành Buddy systems
Hệ hỗ trợ thông minh scaffolding system
Hệ học tập tích hợp Integrated learning system
Hệ kèm cặp thông minh Intelligent tutoring system
Hệ quản lí bài giảng Course management system
Hệ quản lí học tập Learning management systems
Hệ tác giả Authoring system
Hiện tượng dẫn theo Embedded phenomena
Hình học động Dynamic geometry
Hồ sơ điện tử e-portfolio
Học tập bằng khám phá Inquiry learning
Học tập bằng trò chơi Game-based learning
Học tập di động / Học tập dịch chuyển Mobile learning
Học tập điện tử e-learning
Học tập hợp tác Collaborative learning
Học tập hợp tác với sự hỗ trợ của máy tính điện tử Computer-supported collaborative learning
Học tập kết hợp Blended learning
Học tập không chỉnh thức Informal learning
Học tập mọi nơi Ubiquitous learning
Học tập ngoại ngữ với sự hỗ trợ của máy tính điện tử Computer-assisted language learning
Học tập phân nhiệm Distributed learning
Học tập trên mạng Networked learning
Học tập trong bối cảnh Situated learning
Học tập tự điều chỉnh Self-regulated learning
Học tập từ xa Distance learning
Học tập với sự hỗ trợ của máy tính điện tử Computer-assisted learning


K
Kèm cặp tri thức Cognitive tutor
Khóa học có thể lập trình Programmable course
Không gian đại học ảo Virtual campus
Không gian học tập Learning space
Khung học tập Learning grid
Kịch bản chi tiết bên ngoài External script
Kịch bản chi tiết hợp tác Collaboration script
Kịch bản chi tiết nội tại Internal script
Kịch bản học tập Learning scenario
Kiểm tra với sự hỗ trợ của máy tính điện tử Computer-assisted examination
Kiến tạo Constructionism


M
Mô hình hóa người học Learner modeling
Mô hình hóa nhận thức Cognitive modeling
Mô phỏng giáo dục Simulation-based learning environment
Mô phỏng trò chơi Simulation games
Môi trường học tập Networked learning environment
Môi trường học tập Learning environment
Môi trường học tập ảo Virtual learning environment
Môi trường học tập bằng mô phỏng Simulation-based learning environment
Môi trường học tập bao quanh Ambient learning environment
Môi trường học tập cá nhân Personal learning environment
Môi trường học tập cải tiến Augmented learning environment
Môi trường học tập có thể lập trình Programmable computer-based learning
Môi trường học tập với sự hỗ trợ của máy tính điện tử Computer-based learning environments
Môi trường học tập lan tỏa Pervasive learning environment
Môi trường học tập nhân tạo Artificial learning environment
Môi trường học tập phân nhiệm Distributed learning environments
Môi trường học tập thích nghi Adaptive learning environment
Môi trường học tập trực tuyến On-line learning environment
Môi trường học tập tương tác Interactive learning environment


P
Phản hồi tri thức Epistemic feedback
Phần mềm dạy học Courseware
Phần mềm trò chơi – giáo dục Edutainment
Phát sinh tự động bài tập Automatic generation of exercises
Phòng thí nghiệm từ xa Remote laboratories
Phòng thí nghiệm với sự hỗ trợ của máy tính Computer-based laboratory


T
Tác nhân sư phạm Pedagogical agent
Tác nhân sư phạm ảo Virtual pedagogical agent
Tác nhân sư phạm hoạt náo Animated pedagogical agent
Thí nghiệm với sự hỗ trợ của máy tính điện tử Computer-based laboratory
Tìm kiếm dữ liệu trong giáo dục Educational data mining
Trò chơi mô phỏng Simulation games


V
Vật phủ / Giám định từng phần Overlay
Vết học tập Learning trail
Vi thế giới Microworld