TEL Dictionary entries/bg

From Telearn Thesaurus
Jump to: navigation, search
Език: English  • العربية • български • dansk • español • Ελληνικά • eesti • français • magyar • italiano • 日本語 • 한국어 • Nederlands • português • русский • slovenčina • Türkçe • Tiếng Việt • 中文(繁體)‎ • 中文(简体)‎


TEL Dictionary: Bulgarian entries

Edited by Krassen Stefanov and Cornelia Todorova, University of Sofia (BG); Vyara Dimitrova, Centre for Learning Sciences and Technologies, Open University of the Netherlands


A - B - Д - Е - З - И - К - М - Н - О - П - Р - С - Т - У


А
Автоматична диагностика Automatic diagnosis
Автоматично генерирани упражнения Automatic generation of exercises
Авторски системи Authoring system
Адаптивна учебна среда Adaptive learning environment
Анимиран педагогически агент Animated pedagogical agent


В
Виртуален кампус Virtual campus
Виртуален педагогически агент Virtual pedagogical agent
Виртуален университет Virtual university
Виртуална учебна среда Virtual learning environment
Включено ел.обучение Inclusive e-learning


Д
Дидактическо инженерство Didactical engineering
Динамична / интерактивна геометрия Dynamic geometry
Дистанционно обучение Distance learning


Е
Езиково обучение, подпомагано от компютър Computer-assisted language learning
Електронно оценяване e-Assessment
Електронно обучение e-learning
Електронно портфолио e-portfolios


З
Забавно обучение Edutainment
Заобикаляща учебна среда Ambient learning environment
Защитена учебна среда Pervasive learning environment


И
Извличане на данни в обучението Educational data mining
Изкуствена учебна среда Artificial learning environment
Информално учене Informal learning
Интегрирана система за обучение Integrated learning system
Интелигентно изграждащи се системи Intelligent scaffolding system
Интелигентни системи за обучение Intelligent tutoring system
Интерактивна бяла дъска Interactive white board
Интерактивни среди за обучение Interactive learning environment


К
Когнитивна (познавателна) диагностика Cognitive diagnosis
Когнитивно инженерство Cognitive engineering
Когнитивно моделиране Cognitive modeling
Колаборативен скрипт Collaboration script
Компютърно-базирана лаборатория Computer-based laboratory
Компютърно-базирани учебни среди Computer-based learning environments
Компютърно-базирано указание Computer-based instruction
Компютърно подпомогнато обучение чрез сътрудничество Computer-supported collaborative learning
Компютърно-подпомогнато изпитване Computer-assisted examination
Компютърно-подпомогнато указание Computer-assisted instruction
Конструкционизъм Constructionism


М
Микросвят Microworld
Мобилно обучение Mobile learning
Мобилно учене Mobile learning
Моделиране на обучаемия Learner modeling
Мултимедийно обучение Multimedia learning


Н
Непрекъсната учебна среда Seamless learning environments


О
Образователен софтуер Courseware
Образователни игри Learning games
Образователен афордансEducational affordance
Обратна епистемна връзкаEpistemic feedback
Обучение, подпомагано от компютър Computer-assisted learning
Обучение, подпомагано от технологии Technology Enhanced Learning
Обучителна фирма / Център за обучение Learning companion
Осезаема/ реална учебна среда Tangible learning environment
Отдалечени лаборатории Remote laboratories
Оувърлей Overlay

П
Педагогически агент Pedagogical agent
Персонална учебна среда Personal learning environment
Персонален когнитивен учител Cognitive tutor
Повествователна учебна среда Narrative learning environments
Повсеместно обучение Ubiquitous learning
Порграмирането в подкрепа на обучението Computer programming in support of learning
Приятелски системи Buddy systems
Програмируема компютърно-базирана учебна среда Programmable computer-based learning environment
Програмируем курс Programmable course


Р
Разпределени среди за обучение Distributed learning environments
Разширена учебна среда Augmented learning environment
Рапределено обучение Distributed learning


С
Свързан феномен Embedded phenomena
Симулационни игри Simulation games
Система за обучение с наставник, базирана на интелигентни агенти Agent-based tutoring system
Система за управление на курсовете Course management system
Системи за управление на обучението Learning management systems
Ситуационно обучение Situated learning
Скрипт Script
      ---вътрешен --- internal
      ---външен --- external
Следа от учене Learning trail
Смесена форма на обучение Blended learning
Среда за онлайн обучение On-line learning environment
Средства за създаване на съдържание Authoring tool
Съвместно обучение, подпомагано от компютър Computer-supported collaborative learning


Т
Техническо-математическа грамотност Techno-mathematical literacies
Технологии за web преподаване Web lecturing technologies


У
Учебен дизайн Learning design
Учебен грид Learning grid
Учебен сценарий Learning scenario
Учебна среда Learning environment
Учебна среда, базирана на интелигентни агенти Agent-based learning environment
Учебни обекти Learning objects
Учебни среди, базирани на симулации Simulation-based learning environment
Учебно пространствоLearning space
Учене в мрежа Networked learning
      ---общества --- communities
      ---среда --- environment
Учене чрез саморегулация Self-regulated learning
Учене чрез сътрудничество Collaborative learning
Учене чрез изследване Inquiry learning
Учене чрез преживяване Experiential learning