TEL Dictionary entries/sk

From Telearn Thesaurus
Jump to: navigation, search
Jazyk: English  • العربية • български • dansk • español • Ελληνικά • eesti • français • magyar • italiano • 日本語 • 한국어 • Nederlands • português • русский • slovenčina • Türkçe • Tiếng Việt • 中文(繁體)‎ • 中文(简体)‎


TEL Dictionary: Slovakian entries

Edited by Jana Trgalova, University Claude Bernard - Lyon 1 (FR), Martina Kabatova, Department of Informatics Education, Comenius University (SK)


A - D - E - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Z


A
Adaptívne prostredie pre učenie sa Adaptive learning environment
Agentové prostredie pre učenie sa Agent-based learning environment
Algoritmické myslenie Computational thinking
Analýza učenia sa Learning analytics
Animovaný pedagogický agent Animated pedagogical agent
Automatická diagnóza Automatic diagnosis
Automatické generovanie príkladov Automatic generation of exercises
Autoregulované učenie Self-regulated learning
Autorský nástroj Authoring tool
Autorský systém Authoring system

D
Didaktické inžinierstvo Didactical engineering
Dištančné učenie sa (al. učenie sa na diaľku) Distance learning
Distribuované prostredie pre učenie sa Distributed learning environments
Distribuované učenie sa Distributed learning
Dizajn učenia sa Learning design
Dynamická geometria Dynamic geometry

E
e-learning e-learning
Elektronické hodnotenie e-Assessment
Elektronické portfólio e-portfolio

H
Hĺbková analýza dát v oblasti vzdelávania Educational data mining

I
Integrované prostredie pre učenie sa Integrated learning system
Inteligentný podporný systém Intelligent scaffolding system
Inteligentný tútoringový systém Intelligent tutoring system
Interaktívna tabuľa Interactive white board
Interaktívne prostredie pre učenie sa Interactive learning environment

K
Kognitívna diagnóza Cognitive diagnosis
Kognitívne inžinierstvo Cognitive engineering
Kognitívne modelovanie Cognitive modelling
Kognitívny tútor Cognitive tutor
Kolaboratívne učenie sa Collaborative learning
Kombinované (al. zmiešané) vzdelávanie Blended learning
Konštrukcionizmus Constructionism

L
LMS Learning management systems

M
Mikrosvet Microworld
Mobilné učenie sa Mobile learning
Modelovanie žiaka (al. učiaceho sa) Learner modelling
Multimediálne učenie sa Multimedia learning

N
Neformálne učenie sa Informal learning
Noetická spätná väzba Epistemic feedback

O
On-line prostredie pre učenie sa On-line learning environment
Osobné prostredie pre učenie sa Personal learning environment

P
Pedagogický agent Pedagogical agent
Počítačom podporovaná výučba Computer-assisted instruction
Počítačom podporované kolaboratívne učenie sa Computer-supported collaborative learning
Počítačom podporované skúšanie Computer-assisted examination
Počítačom podporované učenie sa Computer-assisted learning
Počítačom podporované učenie sa jazyka Computer-assisted language learning
Počítačové laboratórium Computer-based laboratory
Počítačové programovanie na podporu učenia sa Computer programming in support of learning
Počítačové prostredia pre učenie sa Computer-based learning environments
Podporný materiál pre kurz Courseware
Programovateľné počítačom podporované prostredie pre učenie sa Programmable computer-based learning environment
Programovateľný kurz Programmable course
Prostredie pre učenie sa Learning environment
Prostredie pre učenie sa pomocou simulácie Simulation-based learning environment

R
Rozšírené prostredie pre učenie sa Augmented learning environment

S
Sieťové učenie sa Networked learning

Komunita --- Networked learning communities
Prostredie --- Networked learning environment

Simulačné hry Simulation games
Skript...

Externý --- External script
Interný --- Internal script
--- spolupráce Collaboration script

Spoločník pre učenie sa Learning companion
Systém riadenia vyučovacích kurzov Course management system

T
Technicko-matematická gramotnosť Techno-mathematical literacies
Technológiou podporované učenie sa Technology Enhanced Learning

U
Učenie sa pomocou hier Game-based learning
Umelé prostredie pre učenie sa Artificial learning environment

V
Virtuálna vysoká škola Virtual campus
Virtuálne prostredie pre učenie sa Virtual learning environment
Virtuálne univerzity Virtual universities
Virtuálny pedagogický agent Virtual pedagogical agent
Všadeprítomné (ubiquitous) učenie sa Ubiquitous learning
Výučbové objekty Learning objects
Vyučovanie pomocou počítača Computer-based instruction
Vzdelávací priestor Learning space
Vzdelávací scenár Learning scenario
Vzdialené laboratóriá Remote laboratories

Z
Zábavné vzdelávanie Edutainment