PIVOT   |   INDEX  

TEL thesaurus - Vietnamese

Recent changes

Term Last change date
kịch bản 2012-04-03 14:19:17
vi thế giới 2012-04-03 09:00:41
vết học tập 2012-04-03 08:59:45
vật phủ / giám định từng phần 2012-04-03 08:58:40
trò chơi mô phỏng 2012-04-03 08:57:16
tìm kiếm dữ liệu trong giáo dục 2012-04-03 08:56:30
thí nghiệm với sự hỗ trợ của máy tính điện tử 2012-04-03 08:41:11
tác nhân sư phạm hoạt náo 2012-04-02 16:57:25
tác nhân sư phạm ảo 2012-04-02 16:56:32
tác nhân sư phạm 2012-04-02 16:52:20
phòng thí nghiệm với sự hỗ trợ của máy tính 2012-04-02 16:49:54
phòng thí nghiệm từ xa 2012-04-02 16:49:08
phát sinh tự động bài tập 2012-04-02 16:48:25
phần mềm trò chơi – giáo dục 2012-04-02 16:47:31
phần mềm dạy học 2012-04-02 16:46:40
phản hồi tri thức 2012-04-02 16:01:35
môi trường học tập tương tác 2012-04-02 15:53:44
môi trường học tập trực tuyến 2012-04-02 15:51:51
môi trường học tập thích nghi 2012-04-02 15:49:29
môi trường học tập phân nhiệm 2012-04-02 15:46:52
môi trường học tập nhân tạo 2012-04-02 15:45:04
môi trường học tập lan tỏa 2012-04-02 15:43:01
môi trường học tập với sự hỗ trợ của máy tính điện tử 2012-04-02 15:33:52
môi trường học tập có thể lập trình 2012-04-02 15:26:30
môi trường học tập cải tiến 2012-04-02 15:25:00
môi trường học tập cá nhân 2012-04-02 15:23:28
môi trường học tập bao quanh 2012-04-02 15:22:25
môi trường học tập bằng mô phỏng 2012-04-02 15:15:10
môi trường học tập ảo 2012-04-02 15:12:23
môi trường học tập 2012-04-02 15:05:18
mô phỏng trò chơi 2012-04-02 15:03:53
mô phỏng giáo dục 2012-04-02 15:02:35
mô hình hóa nhận thức 2012-04-02 15:01:13
mô hình hóa người học 2012-04-02 14:58:59
kiến tạo 2012-04-02 14:57:58
kiểm tra với sự hỗ trợ của máy tính điện tử 2012-04-02 14:55:02
kịch bản học tập 2012-04-02 14:53:39
kịch bản chi tiết nội tại 2012-04-02 14:51:11
kịch bản chi tiết hợp tác 2012-04-02 14:49:44
kịch bản chi tiết bên ngoài 2012-04-02 14:45:33
khung học tập 2012-04-02 14:44:34
không gian học tập 2012-04-02 14:42:20
không gian đại học ảo 2012-04-02 14:41:22
khóa học có thể lập trình 2012-04-02 14:28:32
kèm cặp tri thức 2012-04-02 14:25:35
học tập với sự hỗ trợ của máy tính điện tử 2012-04-02 12:02:03
học tập từ xa 2012-04-02 12:01:14
học tập tự điều chỉnh 2012-04-02 11:58:56
học tập trong bối cảnh 2012-04-02 11:50:48
học tập trên mạng 2012-04-02 11:47:53